Recente uitspraken

 

Gerechtshof Den Haag, 3 september 2019: Positief tussenarrest tussenpersoon

Op 3 september 2019 heeft het Gerechtshof Den Haag in een tussenarrest positief geoordeeld over het tussenpersoon-argument. Volgens het gerechtshof is op dit moment voldoende gebleken dat cliënt geadviseerd is. Daarnaast oordeelde het gerechtshof dat uit de overgelegde stukken blijkt dat Dexia bekend moet zijn geweest met het feit dat de tussenpersoon op grote schaal adviseerde. Het is nu aan Dexia om te bewijzen dat dit voorlopige oordeel onjuist is. Lees de uitspraak hier.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 16 juli 2019: Positief arrest tussenpersoon

Op 16 juli 2019 heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch wederom positief geoordeeld over het tussenpersoon-argument. In deze zaak zijn cliënt, zijn echtgenote en de adviseur gehoord door het gerechtshof. Het gerechtshof oordeelde dat deze verklaringen betrouwbaar waren. Samen met door ons overgelegde stukken bewezen deze verklaringen dat de tussenpersoon een vaste werkwijze had waarbij klanten geadviseerd werden. Deze werkwijze was ook in deze zaak toegepast. Volgens het gerechtshof wist Dexia af van de advisering. Dexia had namelijk een bedrijfsmodel ontwikkeld rondom advisering van klanten om effectenleaseproducten aan te gaan. Cliënt moest daarom al zijn schade vergoed krijgen, inclusief de wettelijke rente. Lees de uitspraak hier.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 9 juli 2019: Positief arrest minderjarigheid

Op 9 juli 2019 heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch geoordeeld over de vernietiging van een overeenkomst door een cliënt die bij het afsluiten daarvan nog minderjarig was. Volgens het gerechtshof was de overeenkomst rechtsgeldig vernietigd. Hierdoor had cliënt recht op 100% compensatie van de inleg en de restschuld, inclusief wettelijke rente. In dit geval waren de ouders van cliënt geadviseerd door een tussenpersoon zonder de juiste vergunning. Hierdoor moet de wettelijke rente lopen vanaf de dag van betaling door cliënt. Lees de uitspraak hier.

Gerechtshof Den Haag, 19 februari 2019: Positief arrest tussenpersoon

Eerder is door de Hoge Raad (en ook door lagere rechters) geoordeeld dat een afnemer, die is geadviseerd door een tussenpersoon welke niet beschikte over de juiste vergunningen, voor 100% gecompenseerd moet worden. Op 19 februari 2019 is het Gerechtshof Den Haag nog een stapje verder gegaan. Het gerechtshof oordeelde namelijk dat het enkel aannemen van een order (een aanvraag voor een effectenleaseproduct) van een tussenpersoon die niet over de juiste vergunning of vrijstelling beschikte, Dexia de afnemer 100% moet compenseren. Lees de uitspraak hier.

Op 2 juli 2019 heeft het Gerechtshof Den Haag de bovenstaande uitspraak bevestigd. Deze uitspraak kunt u hier lezen.

Hoge Raad, 12 oktober 2018: Zevende overwinning bij de Hoge Raad

Op 12 oktober 2018 heeft de Hoge Raad een aanbieder wederom in het ongelijk gesteld. De zaak werd bij de Hoge Raad aangebracht nadat het gerechtshof Amsterdam afweek van een eerdere uitspraak van de Hoge Raad (van 2 september 2016). De Hoge Raad verwerpt het oordeel van het gerechtshof en bevestigt het arrest van 2 september 2016. De aanbieder had hoe dan ook afnemers moeten weigeren die tegen het wettelijk verbod in adviezen hebben gekregen van een tussenpersoon die daartoe geen vergunning hadden. Lees de uitspraak hier

Gerechtshof Den Haag, 18 september 2018: Zaak doorverwezen naar Europese Hof van Justitie

In april 2017 heeft de Hoge Raad bepaald dat de door de aanbieder in rekening gebrachte boetebedragen (bijzondere voorwaarden) oneerlijk, en dus ongeldig, zijn. Tevens zijn de voorwaarden in strijd met het Europees recht. Om hier meer duidelijkheid over te krijgen heeft het gerechtshof Den Haag op 18 september 2018 besloten een aantal rechtsvragen te stellen aan het Europees Hof van Justitie. Lees hier de uitspraak. 

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 4 september 2018: Positief arrest tussenpersoon

Op 4 september 2018 oordeelde het gerechtshof Den Bosch wederom positief over het tussenpersoon-argument. Volgens het gerechtshof staat vast dat de overeenkomst tussen de aanbieder en de cliënt tot stand is gekomen door tussenkomst van een tussenpersoon. Tevens behoorde de aanbieder te weten dat de tussenpersoon niet over de juiste vergunningen beschikte. Daarom krijgt de cliënt al zijn geleden schade vergoed inclusief de wettelijke rente. Lees de uitspraak hier.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 3 juli 2018: Twee positieve arresten tussenpersoon-zaken (Dexia)

Op 3 juli 2018 zijn er door het gerechtshof 's-Hertogenbosch twee positieve arresten gewezen. In beide zaken kon volgens het hof worden aangetoond dat de cliënt is geadviseerd ten tijde van het afsluiten van de effectenleaseovereenkomst(en) en dat Dexia daarvan op de hoogte was. Bij de eerste cliënt waren er geen (schriftelijke) bewijsstukken m.b.t. het gegeven advies van de tussenpersoon, toch oordeelt het hof dat de tussenpersoon de cliënt heeft geadviseerd en Dexia daarvan op de hoogte was, dan wel behoorde te zijn. Bij de tweede cliënt was er wel sprake van schriftelijke bewijsstukken en kwam het hof tot hetzelfde oordeel. Lees hier de uitspraken: Uitspraak 1, Uitspraak 2.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12 december 2017: Aanbieder wist dat cliënt werd geadviseerd door tussenpersoon

In lijn met de uitspraak van de Hoge Raad van september 2016 (zie de uitspraak hieronder) heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 12 december 2017 een zeer positief arrest gewezen. Het hof is van oordeel dat de gedupeerde werd geadviseerd door de tussenpersoon en dat de aanbieder dit ook wist. Het hof oordeelde dan ook dat de aanbieder de gedupeerde voor 100% moet compenseren. Lees hier de uitspraak

Gerechtshof Den Bosch, 24 oktober 2017: 90% vergoeding voor Dexia-gedupeerde met bijstandsuitkering

Leaseproces is al jaren aan het procederen tegen het ‘hoffmodel’, volgens dit rekenmodel krijgt de gedupeerde slechts tweederde deel van de restschuld, en soms van de inleg, terug. Op 24 oktober 2017 heeft Leaseproces een groot succes behaald. Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft wegens bijzondere omstandigheden geoordeeld dat de Dexia-gedupeerde niet tweederde, maar 90% van de inleg en restschuld vergoed moet krijgen. In de zaak die Leaseproces had voorgelegd was de afnemer bij het aangaan van de overeenkomsten alleenstaand en had als inkomen slechts een bijstandsuitkering. Lees hier de uitspraak van het gerechtshof.

Hoge Raad, 19 mei 2017: Hoge Raad beslist opnieuw in het voordeel van aandelenleasegedupeerden

Op 19 mei 2017 bepaalde ons hoogste rechtscollege dat er in bepaalde gevallen geen sprake is van verjaring. De Duisenbergregeling en de procedure om deze regeling voor iedereen te laten gelden, hebben de verjaring opgeschort. Hierdoor kan een groep van ongeveer 1500 gedupeerden alsnog aanspraak maken op volledige vergoeding van hun schade. De in hun zaak aan Dexia gestuurde brief om het contract te vernietigen, is volgens de rechters op tijd verzonden en dus rechtsgeldig. In de afgelopen 2 jaar heeft de Hoge Raad nu zesmaal uitspraak gedaan in het voordeel van aandelenleasegedupeerden. Lees hier de uitspraak.

Hoge Raad, 21 april 2017: Oneerlijke praktijken Dexia afgestraft

De Hoge Raad heeft op 21 april 2017 bepaald dat de voorwaarden die Dexia hanteerde bij aandelenleasecontracten oneerlijk en daarmee ongeldig zijn. Jarenlang bracht Dexia op grond van haar voorwaarden boetebedragen bij klanten in rekening. Volgens de Hoge Raad zijn deze voorwaarden in strijd zijn met de Europese Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Het gevolg van de uitspraak is dat Dexia een deel van de ten onrechte geïncasseerde boetebedragen aan haar klanten moet terugbetalen. Dit is maar liefst de vijfde zaak in relatief korte tijd die de Hoge Raad in het nadeel van Dexia beslist. Lees hier de uitspraak.

Hoge Raad, 3 februari 2017: Dexia verliest opnieuw bij Hoge Raad

De Hoge Raad heeft in de aandelenlease-affaire Dexia opnieuw in het ongelijk gesteld. Volgens de uitspraak van 3 februari 2017 moet winst uit een eerder contract op een andere wijze verrekend worden dan Dexia tot nu toe deed. Het gevolg is dat gedupeerden recht hebben op een hogere vergoeding die kan oplopen tot duizenden euro’s per contract. Dit is de vierde zaak in relatief korte tijd die de Hoge Raad in het nadeel van Dexia beslist. Eerder werd bepaald dat Dexia gedupeerden voor 100% schadeloos moet stellen als het contract door een tussenpersoon was geadviseerd. De Hoge Raad bepaalde daarnaast dat een veel grotere groep gedupeerden met succes een beroep kan doen op het ontbreken van de vereiste handtekening van de echtgenoot en langs die weg aanspraak kan maken op volledige schadevergoeding. Verder moet Dexia ook nog van de Hoge Raad meer wettelijke rente vergoeden, wat gelet op de verstreken tijd kan leiden tot een verdubbeling van het schadebedrag. Lees hier de uitspraak.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 1 november 2016: Eega-argument

Meer cliënten kunnen een beroep doen op het eega-argument. Dit argument ziet op de situatie dat de huwelijkspartner niet heeft meegetekend en heeft tot gevolg dat Dexia 100% moet betalen. U krijgt van ons bericht als dit ook voor u geldt. Dit hangt onder andere af van de ingangsdatum van uw contract en de datum waarop er een vernietigingsbrief door uw partner is verzonden.

Hoge Raad, 2 september 2016: 100% vergoeding bij tussenpersoon

Aanbieders zoals Dexia en Aegon moeten klanten die het aandelenleasecontract via een tussenpersoon afsloten voor 100% compenseren. Deze tussenpersonen beschikten niet over de vergunning die vooradvisering nodig was. De Hoge Raad rekent het de aanbieders zwaar aan dat zij toestonden dat advisering via deze tussenpersonen zonder vergunning plaatsvond. Het gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad is dat gedupeerden hun volledige inleg inclusief wettelijke rente kunnen terugkrijgen en dat hun eventuele restschuld wordt kwijtgescholden.Lees hier de uitspraak.